کاشت کاهو

کاشت

۱-می‌توان برای پیشرس کردن محصولات خود قبل از رسیدن زمان کشت و کار کاهو با استفاده از شاسی ها یا پوشش های پلاستیکی گلخانه مانند به کشت نشاء بپردازیم که با نشا کاری در زمینی به مساحت ۱۰ متر مربع و ۲۸۰ گرم بذر می توان نشا یک هکتار زمین را تامین کرد فقط باید محلی که نشا کاری در آن انجام شده است از حاصلخیزی و رسیدگی از نظر مواد غذایی وضعیت مناسبی داشته باشد و از نظر آبیاری و مقابله با علف های هرز اقدامات لازم انجام شود.

حتماً از رشد گیاهان به صورت تجمعی و با تراکم شدید جلوگیری کنیم که در غیر اینصورت گیاهانی ضعیف تولید شده و خطر مرگ گیاهچه ها وجود خواهد داشت.

آبیاری:رطوبت گیاه کاهو همیشه باید به شکل این مناسب تامین شود اما در قالب تعادل ، به طوری که در آبیاری های ما به خصوص در هفته های آخری که به برداشت نزدیک می شویم ایجاد نوسانات آبیاری سبب کاهش عملکرد خواهد شد.

همیشه به یاد داشته باشیم که یک روز قبل از برداشت بارندگی یا آبیاری وجود نداشته باشد و در موقع برداشت هم روی کاهو ها شبنم نباشد که در غیر این صورت به علت ترد بودن شدید کاهو خسارت وارده به محصولات در اثر شکستگی بالا خواهد بود.