کاشت کنجد

چون بذر کنجد کوچک است برای افزایش حجم ، بذر ها را با شن ، خاک یا خاکستر مخلوط می نمایند تا یکنواخت تر پراکنده شود .

برای کاشت مکانیزه چه با دستگاه های بذر پاشی کوچک دستی یا بذر کار هایی که به وسیله دام کشیده می شود یا بذرکار های تراکتوری اقدام به بذر کاری می شود .

کنجد در اراضی دیم روی زمین مسطح یا در درون جوی ها با فاصله 40 تا 45 سانتیمتر و 8 تا 15 سانتیمتر روی ردیف ها می کارند و در شرایط آبی آن را روی پشته ها و با فاصله 45 تا 55 سانتیمتر و فاصله 4 تا 6 سانتیمتر روی ردیف ها کشت می نمایند .

برداشت کنجد به علت ریزش دانه ها از داخل کپسول دشوار و چنانچه زمان برداشت با دقت انجام نشود مقادیر قابل توجهی از محصول به هدر خواهد رفت . کنجد را زمانی برداشت می کنند که دانه ها در کپسول های پایینی رسیده باشند . معمولاً کپسول ها از قسمت پایین ساقه به بالا می رسند و برگ ها شروع به ریزش می نمایند ، ولی کپسول ها هنوز سبز هستند و قبل از خشک شدن کپسول ها باید اقدام به برداشت شود .

کنجد معمولاً 80 تا 150 روز و در اغلب موارد 100 تا 110 روز پس از کشت آماده برداشت است ، اما برخی از ارقام جدیدتر برای نمونه : گلایوکا 97 روز - اسیترا 89 روز - اراواکا 70 تا 75 روز پس از کاشت می رسند . هنگام رسیدن برگ ها و ساقه ها از رنگ سبز به زرد و سپس به قرمز متمایل می شوند .